Cooperation promotion                                         


Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas darba devēju konfederāciju par Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda līdzfinansētu projekta „Nozaru sociāla dialoga uzlabošana” (Nr.2012/104577) īstenošanu, kura mērķis ir:
 nostiprināt divpusējo sociālo dialogu starp nozaru asociācijām un to arodbiedrībām;
 attīstīt trīspusējo nozaru sociālo dialogu, sekmējot nozaru asociāciju dalību Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē un tās apakšpadomēs;
 nodrošināt un veicināt sapratni par cienīgu darbu Latvijā.

Projekts tiek īstenots divus gadus, sākot no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim.

Projekta ietvaros tika veikts situācijas par sociālā dialoga attīstību Latvijā izvērtējums un izstrādāti informatīvie materiāli:
 Pētījums „Nozaru sociālais dialogs Latvijā”, kas sniedz ieskatu sociālā dialoga praksē Latvijā un priekšlikumus nozaru sociālā dialoga attīstībai, 
 Pārskats „Sociālā dialoga tiesiskais regulējums Latvijas un starptautiskajos aktos”, kas sniedz ieskatu sociālā dialoga normatīvajā bāzē gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, dodot plašāku redzējumu par sociālā dialoga normatīvo reglamentāciju.

Projekta ietvaros tiek plānots:

 izstrādāt vadlīnijas par nozaru divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību saistībā ar cienīga darba nodrošināšanu un nozaru kapacitātes paaugstināšanu;
 nozaru asociācijas tiks apmācītas par divpusējo un trīspusējo nozaru sociālo dialoga iespējām, kā arī cienīga darba nodrošināšanu;
 projekta noslēgumā tiks organizēta konference par projekta rezultātiem un nozares sociālā dialoga attīstību Latvijā.


Nozaru asociāciju uzdevumi
 deleģēt pārstāvi komunikācijai par projekta īstenošanu;
 sadarboties ar nozares arodbiedrību, ar mērķi noslēgt nozares ģenerālvienošanos;
 nodrošināt asociācijas līdzdalību Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē un tās apakšpadomēs;
 piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos Norvēģijā (2 vizītes);
 piedalīties projekta ietvaros organizētās apmācībās par divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu un cienīgā darba nodrošināšanu, aicināt piedalīties tās biedrus;
 skaidrot sociālā dialoga nozīmi, tā priekšrocības asociācijas ietvaros;

Projekta rezultāts
Noslēgtas ģenerālvienošanās starp nozaru asociācijām un nozaru arodbiedrībām.

Papildus informācija par projektu:
Ģenerālvienošanās ir nozares koplīgums, ko slēdz darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība ar darbinieku arodbiedrību apvienību. Šāda ģenerālvienošanās ir saistoša darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedriem.

Ģenerālvienošanās visaktuālākie ir jautājumi par minimālās algas un iztikas minimuma attiecībām, algu, pensiju, sociālo pabalstu indeksāciju un nodarbinātības kvalitāti. Noslēgto ģenerālvienošanos saturs dažādās nozarēs atšķiras. Dažos gadījumos tās ir ģenerālvienošanās par darba algu, nosakot zemāko pieļaujamo algu šajā nozarē. Citos gadījumos ģenerālvienošanās ir plašākas un regulē arī darba apstākļus (darba dienas ilgumu, papildizglītību, papildu brīvdienas utt.).