Klasteri

  

 21.11.2012. Klastera Padomes sēde un klastera kopsapulce.

2012. gada 21.novembrī norisinājās kārtējā farmācijas un saistīto nozaru klastera "Life Science Cluster of Latvia" Padomes sēde un klastera dalībnieku kopsapulce. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par iespējām uzlabot sadarbību, precizēja un izrunāja galvenās attīstības jomas un vienojās par turpmāko aktivitāšu plānu. Nākamā klastera kopsapulce tiek plānota pavasarī.


Klasterim pievienojas jauni dalībnieki:   SIA „HPLC Solutions”

          SIA „AD Smart”

          SIA „Institute of Chromatography” 

          AS "Spodrība"

        

                                                                                   
LAĶĪFA parakstījusi līgumu par Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošanu līdz 2015.gadam

2012.gada 12.septembrī starp LAĶĪFA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums par projekta „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” (līgums Nr.L-KAP-12-0005) īstenošanu.

 

Šogad tika atjaunota Farmācijas un saistīto nozaru klastera stratēģija, lai vēl veiksmīgāk ilgtermiņā realizētu izvirzītos mērķus. Šī stratēģija šobrīd uzņem jaunus apgriezienus un tiek veiksmīgi attīstīta un realizēta Klasteru attīstības programmas ietvaros.


Realizējot klastera stratēģiju un apvienojot pieejamos resursus, klastera attīstības programmas projekta "Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi" ietvaros uzlabosies klastera dalībnieku – komersantu konkurētspēja vietējā un starptautiskajā tirgū. Kopīgu mārketinga programmu īstenošana produktu izplatīšanā veicinās eksportspēju un stabila noieta attīstību, nodrošinās uzņēmumu izmaksu samazināšanu un produktivitātes un ieguldījumu pētniecībā un attīstībā pieaugumu.

Klastera stratēģijas realizācijas rezultātā ar klastera ilgtermiņa programmas starpniecību klastera partneri,  nozare un tautsaimniecība kopumā panāks jaunu produktu nišu un esošo produktu grupu attīstību, sasniegs ražošanas un eksporta apjomu pieaugumu, tiks radīta labvēlīga vide investīciju piesaiste nozarei, tiks veicināta jaunu tehnoloģiju un produktu virzienu attīstība, jaunu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanās un esošo attīstība, tiks radītas jaunas darba vietas.

Klastera misija ir apvienot ražotājus, zinātniekus, kā arī citas ieinteresētās puses, lai, izmantojot modernās pētījumu metodes un inovatīvas tehnoloģijas, risinātu jaunās sociālās un ekonomiskās problēmas, apmierinātu pieaugošās patērētāju pieprasījumu pēc augstākas kvalitātes un drošākas farmācijas, biotehnoloģijas, funkcionālās kosmētikas produktiem, kā arī veselīgākas funkcionālās pārtikas globālajā tirgū.

Klastera vīzija ir efektīvi izmantojot klasteru dalībnieku kompetences un pieredzi, jaunākus zinātnes un tehnoloģiju attīstības sasniegumus, mijiedarbības sinerģijas efektu, iesaistīties dažādās finansējuma piesaistes programmās, nodrošināt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas nozares attīstību starptautiskā mērogā augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai.

Klastera vidēja termiņa mērķis ir 3 gadu laikā nostiprināt farmācijas nozari kā vadošo inovatīvo nozari Latvijā, kura ražo un eksportē augstas pievienotās vērtības produktus un aizvieto tradicionāli Latvijā ražošanā nodarbinātās darbavietas ar uz zināšanām balstītām augsto tehnoloģiju darba vietām.

Farmācijas un saistīto nozaru klastera ilgtermiņa mērķis ir turpmāko 8 gadu laikā veidot platformu, kas veicina nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju globālajā tirgū, nodrošinot TOP-3 pozīciju starp apstrādes rūpniecības nozarēm Latvijā pēc eksporta apjoma 2019.  gadā ar nozares apgrozījumu >300M LVL, eksporta apjomu >280M LVL gadā un produktivitātes līmeni >100 tūkst. LVL apgrozījuma uz vienu strādājošo.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. 

  ”Farmācijas, ķīmijas un biotehnoloģijas nozares inovatīvo uzņēmumu industriālās un finansējuma piesaistes kapacitātes stiprināšana ar klasteru metodi”

 

2011. gada 31. martā  Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija un LR Ekonomikas ministrijair noslēgusi līdzfinansējuma līgumu par projekta „Farmācijas, ķīmijas un biotehnoloģijas nozares inovatīvo uzņēmumu industriālās un finansējuma piesaistes kapacitātes stiprināšana ar klastera metodi” īstenošanu, ar mērķi stiprināt farmācijas nozari kā vadošo inovatīvo nozari Latvijā.

Projekts vērsts uz klastera sadarbības tīkla veidošanu, Life Science Cluster of Latvia un tā dalībnieku popularitātes veicināšanu, kooperācijas veicināšanu, tai skaitā ar ārvalstu sadarbības partneriem inovatīvo produktu un tehnoloģiju radīšanā, pasākumiem klastera dalībnieku nodrošināšanā ar kvalificētu darbaspēku un citu kopīgu sadarbības pasākumu īstenošanu.


Projektā paredzētās aktivitātes 2011. gadam:

  • klastera sadarbības tīkla attīstība,
  • Life Science Cluster of Latvia un tā dalībnieku popularitātes veicināšana,
  • savstarpējās sadarbības, tai skaitā ar ārvalstu sadarbības partneriem, veicināšana inovatīvo produktu un tehnoloģiju radīšanā,
  • pasākumi klastera dalībnieku nodrošināšanai ar kvalificētu darbaspēku,
  • citu kopīgu sadarbības pasākumu īstenošanu.

 

 

2010.-2012. gadā Farmācijas un ķīmijas klasteris veiks darbības prioritāri 3 aktivitāšu grupās:

  • Eksportspējīga inovācija;
  • Apmācība, kvalifikācijas un pieredzes apmaiņa;
  • Farmācijas un saistīto nozaru klastera popularizēšana, jaunu dalībnieku piesaiste.